Opcija preložitve

Opcija preložitve

 

Nekateri infrastrukturni JZP projekti ustvarjajo več prihodkov in dobička kot drugi in včasih je zasebni partner zavezan plačevati koncesnino javnemu partnerju za podeljeno koncesijo. Kljub temu pa se lahko primeri, da določen projekt ni tako dobičkonosen kot je bilo načrtovano in v tem primeru lahko javni partner odobri zasebnemu partnerju preložitev plačila koncesnine na poznejši čas. Pravica do odloženega plačila je ena izmed realnih opcij in ima svojo vrednost, ki jo je možno izraziti v denarju in ki jo je potrebno izračunati še preden se oba partnerja odločita za vstop v javno-zasebno partnerstvo.

Ta pristop je bil uporabljen v primeru The Transurban City Link Project v Melbournu, Avstraliji. Koncesija je bila na javnem razpisu podeljena zasebnemu partnerju za obdobje 37 let, pri čemer je obdobje izgradnje trajalo 3,5 leta. Strošek izgradnje je znašal 1.600.000.000 AUD (avstralskih dolarjev), zasebni partner pa je bil zavezan zvezni državi Victorii vsakih 6 mesecev plačevati obrok koncesnine v letni višini 95.600.000 AUD za prvih 25 let koncesije, nato 45.200.000 AUD na leto za obdobje od 26. do 34. leta in 1.000.000 AUD na leto za zadnja 3 leta koncesijskega obdobja. Vlada zvezne države Victorie se je zavedala, da zahtevani način plačevanja koncesnine v skupnem znesku 2.800.000.000 AUD predstavlja izjemno finančno breme za projekt, zato se je odločila koncesionarju podeliti opcijo preložitve plačila. V skladu z omenjeno opcijo je imel koncesionar pravico preložiti plačilo koncesnine z izdajo vrednostnega papirja, ki se je imenoval “concession note”. Concession note ni prinašal obresti in je zapadel v plačilo ob koncu koncesijskega obdobja. Ne glede na to, pa je imela zvezna država Victoria pravico predložiti concession notes v plačilo zasebnemu partnerju pred potekom koncesijskega obdobja, če je zasebni partner do takrat dosegel Interno Stopnjo Donosa (ISD) po obdavčitvi 10 % ali več. Opcija preložitve torej ni bila neomejena, saj je temeljila na doseženi ISD, vendar je kljub temu imela izjemno vrednost v višini 797.000.000 AUD, kar je povzročilo, da je omenjeni projekt postal precej bolj zanimiv za zasebne partnerje in financerje.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264