Revizija koncesij

Revizija koncesij

 

Revizija koncesij je namenjena finančno-ekonomskemu pregledu trenutno veljavnih koncesijskih pogodb ter pripravi predlogov za izboljšanje koncesij oziroma za njihovo prilagoditev novim okoliščinam na trgu.

S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesijske dejavnosti. Obdobje trajanja koncesije se sicer razlikuje glede na dejavnost, vendar pa so koncesijske pogodbe praviloma dolgoročne. Ker je koncesijsko razmerje sklenjeno za daljši čas, lahko pričakujemo, da se bodo med trajanjem koncesije spremenile določene okoliščine, povezane z njenim izvajanjem. Ravno zato koncesijske pogodbe ponavadi vsebujejo določbo o reviziji koncesije po preteku določenega obdobja in njeni posodobitvi. Tako si obe stranki tudi zagotovita, da bodo bistvene spremembe upoštevane pri prenovi koncesijskega razmerja, kar znižuje poslovno tveganje vsake izmed strank.

Najbolj nazoren primer spremenjenih okoliščin so finančne in ekonomske spremembe na trgu, ki lahko vodijo v zvišanje ali znižanje cen koncesijskih storitev.

V primeru finančno-ekonomske revizije koncesijske pogodbe opravimo:

  • pregled poslovanja koncesionarja v preteklih letih
  • analizo stroškov in prihodkov koncesionarja v preteklih letih
  • primerjalno analizo trenutnih cenikov izvajanja koncesijske dejavnosti
  • analizo denarnega toka koncesionarja z izračunom nove ekonomsko upravičene cene koncesijskih storitev
  • primerjalno analizo nove cene koncesijskih storitev z veljavnimi cenami na trgu
  • pripravo finančno-ekonomskih predlogov novih cen koncesijskih storitev
  • pripravo ustreznih pravnih dopolnitev koncesijske pogodbe
  • sodelovanje na pogajanjih o prenovitvi koncesijske pogodbe
  • izvajanje finančnega nadzora nad koncesijo

Finančno-ekonomska revizija koncesije je tako temelj za nadaljna pogajanja in končno uskladitev koncesijske pogodbe z dejanskimi razmerami na trgu, ki so se med trajanjem koncesije morda spremenile

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264