Predinvesticijska zasnova

Predinvesticijska zasnova

 

Strokovno pripravljeni investicijski dokumenti so ključni za oceno finančne in ekonomske izvedljivosti načrtovanega projekta. So temelj, na podlagi katerega investitor sprejme odločitev o vstopu v projekt oziroma njegovi zavrnitvi.

Predinvesticijska zasnova predstavlja nadgradnjo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in je v tem oziru tudi kompleksnejša. V njej so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta. V predinvesticjski zasnovi je tako treba ob upoštevanju tehničnih, finančnih, zakonskih in drugih omejitev predstaviti projekcije možnih izvedb projekta ter utemeljiti predlog optimalne variante.

Skladno z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predinvesticijska zasnova potrebna pri investicijskih projektih z ocenjeno vrednostjo nad 2.500.000 evrov.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264