Naše storitve

Naše storitve

 

Naš pristop in storitve so utemeljene na profesionalizmu in poslovni odličnosti, visokih etičnih standardih, visoki prilagodljivosti potrebam stranke, multidisciplinarnemu reševanju problemov in iskanju rešitev ter osredotočenosti na ustvarjanje visoke dodane vrednosti. Našim strankam ponujamo spodaj navedene storitve.

 

Vrednotenje koncesij in pravna ureditev koncesijskih razmerij

S povezovanjem našega ekonomskega in pravnega znanja ponujamo strankam celovito storitev vrednotenja koncesije in pravne ureditve koncesijskega razmerja. Stranki tako omogočimo popolno ureditev ekonomsko-pravnih vprašanj v zvezi z njenim načrtovanim ali že obstoječim koncesijskim razmerjem.

Poznavanje tržne vrednosti koncesije pred vstopom v javno-zasebno partnerstvo je izjemnega pomena za javnega partnerja. Njena vrednost mu pove, koliko je vreden glavni predmet bodoče koncesijske pogodbe, na podlagi tržne vrednosti in gibanja njenih bodočih vrednosti pa računsko izpeljemo tudi odkupne vrednosti koncesije v vseh tistih primerih, ko ima javni partner možnost predčasnega odkupa koncesije ali njenega dela. Poznavanje tržne in odkupnih vrednosti je pomembno tudi v primerih, ko pride v času trajanja koncesijske pogodbe do zamenjave koncesionarja ali pa gre ta celo v stečaj.

Ko je koncesija ovrednotena in ekonomski kazalci izračunani, je potrebno ekonomski jezik prevesti v pravnega, v koncesijsko pogodbo. Z našim strokovnim poznavanjem obeh področij omogočamo našim strankam popolno in celovito rešitev za ureditve njenih koncesijskih razmerij.

 

Izvedba postopkov javno-zasebnega partnerstva za naročnike in ponudnike

Zavedamo se, da je zakonodaja s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva izjemno kompleksna in zahtevna. Našim strankam svetujemo v omenjenih postopkih, tako da lahko svojo pozornost brezskrbno usmerijo na preostala projektna področja.

 

Vrednotenje javnih spodbud v javno-zasebnih partnerstvih

Spodbude, ki jih javni partner podeli zasebnemu partnerju z namenom narediti infrastrukturni projekt bolj privlačen, kot so garancija minimalnih prihodkov, prodajna opcija, opcija opustitve, opcija rasti in ostale spodbude, so v svojem bistvu realne opcije.  Pri svojem delu uporabljamo Analizo realnih opcij, kakor tudi klasične tehnike ocenjevanja, odvisno od lastnosti projekta. Na ta način priskrbimo javnim partnerjem najbolj natančne ocene vrednosti njihovih projektov ter prevzetih dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova podeljenih javnih spodbud.

 

Opredelitev metodologije izbora pri javnem razpisu in njena izvedba

Postopek javnega naročanja je možno konsistentno in strokovno utemeljeno izpeljati le ob argumentiranem oblikovanju meril za oceno ponudbe.

Zavedanje javnega partnerja, koliko posamezno merilo za oceno ponudb prispeva k celotnim stroškom določene investicije, je z ekonomskega vidika ključno za določitev najboljše ponudbe in uspešno izvedbo javnega razpisa.

 

Finančne in ekonomske analize

Strokovno pripravljene ekonomske analize so temelj za kakršnokoli odločanje o začetku investicijskega projekta. Za razliko od finančne analize, pri kateri se ovrednoti le finančni del investicije, pa je pri ekonomski analizi potrebno ovrednotiti ekonomske stroške in koristi načrtovane investicije v družbi, s čimer se utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika.

Ekonomska analiza načrtovane investicije, ki poleg finančnih učinkov upošteva tudi ovrednotene ekonomske učinke, je nujno potreben pogoj za vsakega investitorja, na podlagi katerega se ta odloči o vstopu v projekt.

 

Priprava investicijske dokumentacije

Strokovno pripravljena investicijska dokumentacija je nujen pogoj za argumentirano in verodostojno oceno o smiselnosti načrtovanega projekta. Ustrezna investicijska dokumentacije mora strokovno in argumentirano prikazati finančne razsežnosti nameravanega investicijskega podjema, pravilno mora ovrednotiti širše družbene koristi ter oceniti vpliv investicije na okolje.

 

Pomoč in zastopanje v pogajanjih

Pomoč in zastopanje v pogajanjih pride strankam zelo prav v vseh bolj zahtevnih izvedbah postopkov javno-zasebnega partnerstva in javnega naročanja. Naše finančne in ekonomske analize ter simulacije denarnih tokov javnega in zasebnega partnerja dajejo natančen vpogled v izvedljivost projekta z vidika nasprotne stranke. Z vpogledom v finančno sliko zasebnega partnerja oziroma ponudnika tako močno okrepimo pogajalsko moč javnega partnerja.

 

Izobraževanja

Strankam ponujamo tudi različna izobraževanja s področja poslovnih financ, priprave finančnih in ekonomskih analiz, izračunavanja realnih opcij, vrednotenja koncesij in javnih spodbud ter priprave investicijske dokumentacije.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264