Analiza LCC

Analiza LCC

 

Analiza LCC (Life Cycling Cost) nam pokaže pričakovane vseživljenjske stroške, povezane z določenim produktom, storitvijo ali gradnjo, kar omogoča sprejetje ekonomsko najbolj utemeljene odločitve, ko se je treba odločati med več možnimi rešitvami.

Ta analiza tako zajema stroške nabave oziroma izgradnje določenega produkta, storitve ali gradnje, stroške vzdrževanja, upravljanja ter stroške, povezane s koncem življenjske dobe, kot so stroški zbiranja in recikliranja. V analizo LCC je možno vključiti tudi stroške, povezane z vplivi uporabe določenega produkta, kot je na primer strošek izpustov toplogrednih plinov in drugih onesnaževal ter strošek blažitve podnebnih sprememb.

Analiza LCC se je razvila v 70. letih v anglosaškem svetu, kjer se jo je začelo uporabljati v nepremičninskem sektorju. Investitorji v nepremičnine so namreč želeli investirati v dizajn, izgradnjo in upravljanje nepremičnine (hotela, poslovne stolpnice ipd.), ki je imela najnižji LCC, ne pa najnižji strošek izgradnje, saj je bil ta zaradi slabšega dizajna ali kakovosti vgrajenih materialov skoraj vedno povezan z višjimi stroški vzdrževanja in upravljanja nepremičnine. To je na koncu pomenilo dražjo varianto izvedbe investicije v primerjavi z varianto, ki je sicer lahko imela višji investicijski strošek, vendar pa gledano s perspektive vseživljenjske dobe produkta nižji LCC.

Pri analizi LCC uporabljamo vrsto računskih pristopov s področja tehnike, poslovnih financ ter poslovne matematike, s katerimi ovrednotimo investicijo ter opredelimo in finančno ocenimo posamezna tveganja povezana z možnimi variantami. Med več variantami, ki jih ima na voljo stranka, tako določimo tisto, ki je ekonomsko najbolj utemeljena in stranki zagotavlja najvišjo dodano vrednost.

Kot analizo vseživljenjskih stroškov vpeljuje analizo LCC v slovenski pravni red tudi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki v 2. odstavku 84. člena določa, da je merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe možno določiti tudi na podlagi stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi. Zakon nato nadalje v 85. členu še podrobneje definira izračun stroškov v življenjski dobi.

Z vpeljavo analize LCC v slovenski pravni red je tako zakonodajalec pripoznal njeno konsistentnost in pomembnost, kar bo vplivalo na ekonomsko bolj utemeljene odločitve v postopkih javnega naročanja in dolgoročno nižje stroške javnega sektorja.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264