Ekonomske analize

Ekonomske analize

 

Strokovno pripravljene ekonomske analize so temelj za kakršnokoli odločanje o začetku investicijskega projekta.

Za razliko od finančne analize, pri kateri se ovrednoti le finančni del investicije, pa je pri ekonomski analizi potrebno ovrednotiti ekonomske stroške in koristi načrtovane investicije v družbi, s čimer se utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojnogospodarskega in socialnega vidika.

Tako postane jasno, zakaj je vrednotenje ekonomskih posledic investicije precej bolj zahtevna naloga od vrednotenja finančnih posledic. Pri vrednotenju ekonomskih učinkov investicije je namreč potrebno pogledati na investicijo z večih zornih kotov, treba je upoštevati dobrobiti in škodo s širšega družbenega vidika. Strogo finančno gledano se tako lahko zgodi, da investicija ni pretirano dobičkonosna ali da celo prinaša izgubo v celotnem obdobju projekta, če pa upoštevamo še ovrednotene ekonomske učinke, ki jih bo pozvročila investicija, pa se projekt lahko pokaže v popolnoma drugačni, pozitivni, luči. Tako se na primer lahko višji finančni strošek investicije v infrastrukturo povrne skozi hitrejši razvoj regije, povečanje števila zaposlitev, znižanje prispevkov za brezposelne, povečanje potrošnje ter zvišanje prihodkov iz naslova dohodnine ter davka na dodano vrednost.

Zahteva po vrednotenju ekonomskih vplivov posamezne investicije je že sedaj prisotna v naši zakonodaji, saj morajo biti ti finančno ovrednoteni pri določenih vrstah investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance (Uradni list RS, št. 60/06) za posamezne investicijske dokumente.

V tem oziru bo pomemben tudi vpliv objavljenega Predloga zakona o javnem naročanju (Predlog ZJN-3), ki med drugim pomembno spreminja področje uporabe meril za oddajo javnega naročila. Predlog ZJN-3 namreč postavlja merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe kot temeljno merilo za oceno ponudb na javnem razpisu, kar pa bo imelo pomembne posledice na sam postopek priprave in izvedbe javnega naročila. Za uspešno izvedbo javnega razpisa tako postaja ključna ekonomska analiza, v kateri se natančno opredelijo potrebe naročnika ter finančno ovrednotijo posamezni ekonomski učinki nameravane investicije. Na njenem temelju se nato oblikujejo ekonomsko utemeljena in strokovno konsistenta merila za oceno ponudb na javnem razpisu.

Ekonomska analiza načrtovane investicije, ki poleg finančnih učinkov upošteva tudi ovrednotene ekonomske učinke, je tako nujno potreben pogoj za vsakega investitorja, na podlagi katerega se ta odloči o vstopu v projekt.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264