Investicijska dokumentacija

Investicijska dokumentacija

 

Strokovno pripravljeni investicijski dokumenti so ključni za oceno finančne in ekonomske izvedljivosti načrtovanega projekta. So temelj, na podlagi katerega investitor sprejme odločitev o vstopu v projekt oziroma njegovi zavrnitvi.

Obstaja več vrst investicijske dokumentacije, ki se običajno ločijo med seboj po kompleksnosti in namenu kot so na primer dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PZ), investicijski program (IP), analiza stroškov in koristi (CBA) ter različne študije izvedljivosti.

Vsem navednim tipom investicijske dokumentacije je skupno, da morajo strokovno utemeljiti ali je predlagana investicija upravičena ter katera izmed možnih variant izvedbe projekta je najboljša v tehnično-tehnološkem, finančnem, ekonomskem in časovnem smislu ter z vidika vpliva investicije na okolje.

Ustrezna investicijska dokumentacije mora strokovno in argumentirano prikazati finančne razsežnosti nameravnega investicijskega podjema, pravilno mora ovrednotiti širše družbene koristi, ki so po svoji naravi težje izmerljive in hkrati za zadevno prebivalstvo tudi najbolj pomembne, ter pojasniti mora vpliv investicije na okolje.

Strokovno pripravljena investicijska dokumentacija je tako nujen pogoj za argumentirano in verodostojno oceno o smiselnosti načrtovanega projekta.

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264