• ICF točkovanje na javnih razpisih

  Metodologija ICF točkovanja izhaja iz predpostavke, da na javnih razpisih ni možno nenehno zniževati ponujeno ceno za produkt ali storitev, ne da bi to vplivalo na njuno kakovost.

  ICF točkovanje v celoti odpravlja relativnost obstoječih točkovanj in zagotavlja popolno transparentnost točkovanja ponujenih cen, saj vsak izmed ponudnikov javnega razpisa že pred oddajo ponudbe natančno ve, koliko točk bo prejel za ponujeno ceno.

  Več
 • Energetsko pogodbeništvo

  Osnovna ideja koncepta je, da zasebni partner obnovi ali vzpostavi določeno javno infrastrukturo (javno razsvetljavo, javne zgradbe), na ta način doseže njihovo boljšo energetsko učinkovitost, ki se odrazi v nižjih stroških električne energije, toplote ter stroških upravljanja in vzdrževanja, nakar z doseženimi prihranki zasebnik partner poplačuje svojo investicijo in načrtovani dobiček skozi celotno obdobje trajanja koncesije, ki je običajno 15 let.

  Več
 • Merila ocene ponudb na javnem razpisu

  Postopek javnega naročanja je možno konsistentno in strokovno utemeljeno izpeljati le ob argumentiranem oblikovanju meril za oceno ponudbe.

  Zavedanje javnega partnerja, koliko posamezno merilo za oceno ponudb prispeva k celotnim stroškom določene investicije, je z ekonomskega vidika ključno za določitev najboljše ponudbe in uspešno izvedbo javnega razpisa.

  Več
 • Ekonomska analiza

  Za razliko od finančne analize, pri kateri se ovrednoti le finančni del investicije, pa je pri ekonomski analizi potrebno ovrednotiti ekonomske stroške in koristi načrtovane investicije v družbi, s čimer se utemeljuje upravičenost projekta s širšega družbenega, razvojnogospodarskega in socialnega vidika.

  Strokovno pripravljena ekonomska analiza je temelj za kakršnokoli odločanje o začetku investicijskega projekta.

  Več
 • Priprava investicijske dokumentacije

  Strokovno pripravljena investicijska dokumentacija je nujen pogoj za argumentirano in verodostojno oceno o smiselnosti načrtovanega projekta.

  Ustrezna investicijska dokumentacije mora strokovno in argumentirano prikazati finančne razsežnosti nameravanega investicijskega podjema, pravilno mora ovrednotiti širše družbene koristi ter oceniti vpliv investicije na okolje.

  Več

ICF točkovanje na javnih razpisih

ICF točkovanje ponujenih cen na javnih razpisih predstavlja bistveno izboljšanje obstoječih načinov vrednotenja ponudb v vseh tistih primerih, kjer cena ni edino merilo izbora.

Več

Vrednotenje koncesij

Vrednotenje koncesij in poznavanje njihovih finančnih vrednosti omogoča doseganje najnižjih cen koncesijskih storitev in finančne prihranke.

Več

Revizija koncesij

Revizija koncesij je namenjena finančno-ekonomskemu pregledu trenutno veljavnih koncesijskih pogodb ter pripravi predlogov za izboljšanje koncesij oziroma za njihovo prilagoditev novim okoliščinam na trgu.

Več

Analiza LCC

Analiza LCC (Life Cycle Cost) nam pokaže pričakovane vseživljenjske stroške določenega produkta, storitve ali gradnje, kar omogoča sprejetje ekonomsko najbolj utemeljene odločitve.

Več

Zavedanje javnega partnerja, koliko posamezno merilo za oceno ponudb prispeva k celotnim stroškom določene investicije, je z ekonomskega vidika ključno za določitev najboljše ponudbe in uspešno izvedbo javnega razpisa.

Merila za oceno ponudb na javnih razpisih

Zavedanje javnega partnerja, koliko posamezno merilo za oceno ponudb prispeva k celotnim stroškom določene investicije, je z ekonomskega vidika ključno za določitev najboljše ponudbe in uspešno izvedbo javnega razpisa.
Katera merila bodo uporabljena v javnem razpisu in kakšna bo utež posameznega merila je odvisno od potreb javnega partnerja in od ekonomske analize. Slednja bo pokazala, katera merila finančno najbolj vplivajo na končni strošek investicije in bodo dobila tudi temu ustrezno utež.

Več

V primeru Najmanjše sedanje vrednosti prihodkov se koncesija podeli zasebnemu partnerju, ki ponudi najmanjšo sedanjo vrednost prihodkov, ki jo mora zaslužiti skozi uporabnino.

Najmanjša sedanja vrednost prihodkov

V primeru Najmanjše sedanje vrednosti prihodkov se koncesija podeli zasebnemu partnerju, ki ponudi najmanjšo sedanjo vrednost prihodkov, ki jo mora zaslužiti skozi uporabnino.

Mehanizem Najmanjše sedanje vrednosti prihodkov (NSVP) so prvič predstavili Engel, Fischer in Galetovic leta 1998 kot novi način za izvedbo javnih razpisov, pri čemer pa se je kmalu izkazalo, da je omenjeni mehanizem izjemno učinkovit pri zmanjševanju tveganj, ki izvirajo iz negotove bodoče uporabe novozgrajene infrastrukture.

Več

V primeru Najmanjše sedanje vrednosti prihodkov se koncesija podeli zasebnemu partnerju, ki ponudi najmanjšo sedanjo vrednost prihodkov, ki jo mora zaslužiti skozi uporabnino.

Opcija opustitve

Opcija opustitve omogoča zasebnemu partnerju zaustavitev projekta, v kolikor se izkaže, da bo ta prinašal izgubo.

Takšna opcija je bila uporabljena pri Taiwan High-Speed Rail Project, ki povezuje glavno mesto Taipei in južno mesto Kaohsiung z 345 km visokohitrostne železnice. V omenjenem primeru je imel zasebni partner 1 leto po podpisu koncesijske pogodbe pravico opustiti projekt. V tki. pred-gradbeni fazi je zasebni partner pridobil dodatne informacije o projektu in možnih težavah, na katere bi lahko naletel v času izgradnje ali upravljanja projekta.

Več

Kljub temu pa se lahko primeri, da določen projekt ni tako dobičkonosen, kot je bilo načrtovano, in v tem primeru lahko javni partner odobri zasebnemu partnerju preložitev plačila koncesnine na poznejši čas.

Opcija preložitve

Nekateri infrastrukturni JZP projekti ustvarjajo več prihodkov in dobička kot drugi in včasih je zasebni partner zavezan plačevati koncesnino javnemu partnerju za podeljeno koncesijo. Kljub temu pa se lahko primeri, da določen projekt ni tako dobičkonosen, kot je bilo načrtovano, in v tem primeru lahko javni partner odobri zasebnemu partnerju preložitev plačila koncesnine na poznejši čas. Opcija preložitve je ena izmed realnih opcij.

Ta pristop je bil uporabljen v primeru The Transurban City Link Project v Melbournu, Avstraliji.

Več

Našim strankam ponujamo:

o Vrednotenje koncesij in pravna ureditev
koncesijskih razmerij
o Izvedba postopkov JZP za
naročnike in ponudnike
o Vrednotenje javnih spodbud v JZP
o Opredelitev metodologije izbora pri javnem
razpisu in njena izvedba
o Finančne in ekonomske analize
o Študije izvedljivosti
o Priprava investicijske dokumentacije
o Pomoč in zastopanje v pogajanjih
o Izobraževanja

Brezplačni nasvet

Ponujamo vam možnost brezplačnega informativnega sestanka, preden se odločite za sodelovanje z nami.

Pogovorili se bomo o vaših načrtih in pričakovanjih, preučili možnosti njihove izvedbe, morebitne zakonske omejitve ter skupaj tudi opredelili naloge, ki jih je treba izvesti za dosego cilja.

Na podlagi sestanka se boste lažje odločili, ali smo primerni partner za sodelovanje pri vašem projektu.

Zadnje objave

Naša vizija

Imamo vizijo, da bi v svetu obkroženem s tveganji moral obstajati nekdo, ki bi strankam svetoval, koliko je vredno njihovo tveganje in kako ekonomsko izvedljiv je njihov projekt.

In ko rečemo, koliko je vredno tveganje in kako izvedljiv je projekt, s tem mislimo na vrednosti izražene v denarju in ne opisno, z besedami.

Družba ROC d.o.o.

Družba ROC d.o.o. je specializirana za vrednotenje realnih opcij, koncesij ter javnih spodbud v infrastrukturnih projektih javno-zasebnega partnerstva ter za vrednotenje in določanje meril za oceno ponudb na javnih razpisih.

Svojim strankam prinašamo najboljše iz teorije in prakse realnih opcij, javno-zasebnega partnerstva ter javnega naročanja, z namenom doseganja najbolj optimalnih rešitev.

Kontakt

ROC, d. o. o.
Zgornje Pirniče 86, 1215 Medvode
Slovenija
Spletna stran: https://www.ekonomske-analize.si
E-pošta: info@ekonomske-analize.si
Telefon: 04 620 62 60
GSM: 040 915 264